Όρους χρήσης – Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων | Όρους Κράτησης | Αναλυτικό Υγειονομικό Πρωτόκολλο | Κανονισμός Λειτουργίας

Όροι χρήσης

Πριν κάνουν χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου και των υπηρεσιών που παρέχουμε μέσω αυτού, οι χρήστες/επισκέπτες καλούνται να διαβάσουν προσεκτικά και να συμμορφώνονται με τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις (του λοιπού «Όροι») που διέπουν την χρήση της ιστοσελίδας μας, των ιστοσελίδων που περιέχει καθώς και του ηλεκτρονικού μας καταστήματος, οι οποίοι δεσμεύουν όλους τους επισκέπτες και χρήστες του. Ο χρήστης/επισκέπτης του δικτυακού τόπου αποδέχεται αυτόματα τους παρόντες Όρους, εφόσον επιλέξει να εγγραφεί ως μέλος αυτού. Η χρήση του ηλεκτρονικού μας καταστήματός και των υπηρεσιών που προσφέρουμε, προϋποθέτει ανεπιφύλακτη αποδοχή των εν λόγω Όρων από τους χρήστες/επισκέπτες. Σε περίπτωση που κάποιος χρήστης/επισκέπτης διαφωνεί με τους Όρους αυτούς, καλείται να μην κάνει χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου.

Το ΚΑΜΠΙΝΓΚ ΑΡΜΕΝΙΣΤΗΣ διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει ή να τροποποιεί τους εφαρμοστέους όρους και προϋποθέσεις για τη χρήση της ιστοσελίδας σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή. Τέτοιες αλλαγές, τροποποιήσεις, προσθήκες ή διαγραφές στους όρους και τις προϋποθέσεις της χρήσης θα τίθενται σε ισχύ άμεσα από την γνωστοποίησή τους, η οποία μπορεί να δοθεί με κάθε μέσο συμπεριλαμβανομένης, αλλά όχι περιοριστικά, της θέσης καινούργιων όρων και προϋποθέσεων στην ιστοσελίδα. Διατηρεί επίσης το δικαίωμα να θεσπίσει ειδικότερους όρους χρήσης, οι οποίοι θεωρούνται ως ένα σύνολο με τους παρόντες γενικούς Όρους χρήσης, σε περίπτωση όμως σύγκρουσης μεταξύ τους υπερισχύουν οι ειδικοί όροι χρήσης. Κάθε χρήση της ιστοσελίδας κατόπιν τέτοιας αλλαγής ή τροποποίησης θα θεωρείται ότι αποτελεί αποδοχή εκ μέρους σας τέτοιων αλλαγών, τροποποιήσεων, προσθηκών ή διαγραφών. Το ΚΑΜΠΙΝΓΚ ΑΡΜΕΝΙΣΤΗΣ μπορεί, σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, να καταγγείλει, αλλάξει, αναστείλει ή διακόψει οποιαδήποτε επιμέρους λειτουργία αυτής της ιστοσελίδας συμπεριλαμβανομένης της διαθεσιμότητας, της φωτογραφία παρουσίασης ή περιγραφής οποιουδήποτε προϊόντος ή υπηρεσίας.

Τυχόν ακυρότητα κάποιων εκ των παρόντων Όρων, δεν επιφέρει ακυρότητα των υπολοίπων. Η μη ενάσκηση από το ΚΑΜΠΙΝΓΚ ΑΡΜΕΝΙΣΤΗΣ των δικαιωμάτων του που απορρέουν από τους παρόντες Όρους, δεν συνεπάγεται παραίτησή του από τα δικαιώματα αυτά, ούτε επιφέρει σιωπηρή κατάργηση Όρου. Το ΚΑΜΠΙΝΓΚ ΑΡΜΕΝΙΣΤΗΣ δεν ευθύνεται για παράβαση των παρόντων Όρων που οφείλεται σε λόγους ανωτέρας βίας, όπως ενδεικτικά σεισμοί, πυρκαγιές, πλημμύρες, ακραία καιρικά φαινόμενα, απεργίες κλπ. Κάθε χρήστης/επισκέπτης χρησιμοποιεί τον παρόντα δικτυακό τόπο με δική του αποκλειστικά ευθύνη, το δε περιεχόμενό του σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι παρέχει συμβουλή ή προτροπή άμεση ή έμμεση προς τους χρήστες/επισκέπτες να προβούν σε οποιαδήποτε πράξη.

Γενικά

Η χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου πρέπει να γίνεται αποκλειστικά για νόμιμους σκοπούς και με τρόπο που να μην παρεμποδίζει τη χρήση του από τρίτους, ο δε επισκέπτης/χρήστης υποχρεούται να τον χρησιμοποιεί σύμφωνα με τον νόμο, τα χρηστά ήθη και τους παρόντες Όρους και να μην προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη ή δυσλειτουργία σ’ αυτόν (δικτυακό τόπο), ή να επηρεάσουν ή να θέσουν σε κίνδυνο την παροχή υπηρεσιών από το www.armenistis.gr μέσω αυτού. Ο παρών δικτυακός τόπος και οι υπηρεσίες που προσφέρονται μέσω αυτού απευθύνονται αποκλειστικά σε ενήλικες. Απαγορεύεται σε ανήλικα άτομα να τον χρησιμοποιούν ή να τον επισκέπτονται, καθώς και να συνάπτουν συναλλαγές. Το www.armenistis.gr δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για ενδεχόμενη επίσκεψη του δικτυακού τόπου αυτού και χρήση του από ανήλικα άτομα, δεδομένου ότι δεν μπορεί να ελέγχει την ταυτότητα των εισερχομένων χρηστών/επισκεπτών. Το ΚΑΜΠΙΝΓΚ ΑΡΜΕΝΙΣΤΗΣ προσπαθεί να συντηρεί και να εξασφαλίζει τη διαθεσιμότητα του δικτυακού τόπου και του περιεχομένου του. Ανεξάρτητα από τις προσπάθειες αυτές, η διαθεσιμότητα του παρόντος δικτυακού τόπου εξαρτάται από διάφορους παράγοντες όπως ο τεχνικός εξοπλισμός των χρηστών, ο αριθμός των χρηστών που προσπαθούν να συνδεθούν ταυτόχρονα με τον παρόντα δικτυακό τόπο ή με το διαδίκτυο κλπ. Το www.armenistis.gr δικαιούται ακόμα ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση να μεταβάλλει την φύση και το περιεχόμενο του παρόντος δικτυακού τόπου, καθώς και να αναστέλλει ή να διακόπτει πρόσκαιρα ή και μόνιμα την λειτουργία του. Μπορεί επίσης να διακοπεί ή να ανασταλεί ή να παρεμποδιστεί η λειτουργία του παρόντος δικτυακού τόπου από λόγους που διαφεύγουν τον έλεγχο ή την βούληση του www.armenistis.gr. Το www.armenistis.gr καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να διασφαλίσει την ακρίβεια, πληρότητα, εγκυρότητα και σαφήνεια των πληροφοριών και του εν γένει περιεχομένου του παρόντος δικτυακού τόπου. Το www.armenistis.gr όμως δεν εγγυάται, ούτε ευθύνεται έναντι των χρηστών/επισκεπτών, για την ασφάλεια και το περιεχόμενο του δικτυακού τόπου. Οι χρήστες/επισκέπτες του παρόντος δικτυακού τόπου αποδέχονται την αδυναμία του www.armenistis.gr να ελέγξει το σύνολο του περιεχομένου του και των υπηρεσιών που προσφέρονται μέσω αυτού. Ακόμα, το www.armenistis.gr δεν εγγυάται ότι, η χρήση από χρήστες/επισκέπτες του δικτυακού τόπου, πληροφοριών, στοιχείων ή υλικών που περιλαμβάνονται στο περιεχόμενό του, δεν προσβάλλουν δικαιώματα τρίτων.

Περιορισμός Ευθύνης

Οι χρήστες/επισκέπτες που δεν εμπιστεύονται το ΚΑΜΠΙΝΓΚ ΑΡΜΕΝΙΣΤΗΣ καλούνται να μην επισκέπτονται ούτε να κάνουν χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου ή των υπηρεσιών που προσφέρονται μέσω αυτού. Ακόμα, οι χρήστες/επισκέπτες καλούνται να χρησιμοποιούν λογισμικό προστασίας από ηλεκτρονικούς ιούς, Trojan horses, time bombs, ή άλλα επιβλαβή προγράμματα και στοιχεία. To www.armenistis.gr δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη, σε καμία περίπτωση, προς οιονδήποτε, για οποιεσδήποτε άμεσες, έμμεσες, ειδικές ή παρεπόμενες ζημίες από τη χρήση της παρούσας ιστοσελίδας ή οποιασδήποτε άλλης υπερσυνδεδεμένης ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων διαφυγόντων κερδών, διακοπής εργασιών, απώλειας προγραμμάτων ή άλλων δεδομένων από το πληροφοριακό σας σύστημα και όχι μόνο, χωρίς περιορισμούς, ακόμα και αν μας έχει γνωστοποιηθεί ρητά η πιθανότητα τέτοιων ζημιών. Συνεπώς, για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιαστεί κατά την επίσκεψη/ χρήση τους, ο χρήστης οφείλει να απευθυνθεί απευθείας στα αντίστοιχα web sites και σελίδες, τα οποία φέρουν ακέραια τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους. Τo ΚΑΜΠΙΝΓΚ ΑΡΜΕΝΙΣΤΗΣ σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι ενστερνίζεται ή αποδέχεται ή αναλαμβάνει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των web sites και των σελίδων στα οποία παραπέμπει ή ότι συνδέεται με αυτά κατά οποιονδήποτε τρόπο. Οι παραπομπές προς άλλες ιστοσελίδες παρέχονται μόνο για την ευκολία σας.

To ΚΑΜΠΙΝΓΚ ΑΡΜΕΝΙΣΤΗΣ δεν ευθύνεται για τυχόν προσωρινή ή μόνιμη αδυναμία παροχής υπηρεσιών του και για καθυστερήσεις στην αποδοχή και εκτέλεση των διαδικασιών του από λόγους μη δυνάμενους να αποδοθούν σε υπαιτιότητά του, όπως ενδεικτικά λόγους ανωτέρας βίας, ακραία καιρικά φαινόμενα, φυσικές καταστροφές, καταστάσεις ανάγκης, απεργίες, πυρκαγιά, δυσλειτουργίες των συνεργαζομένων εταιρειών ταχυμεταφορών, τυχαία χειροτέρευση ή καταστροφή των προϊόντων πριν την παράδοση στον χρήστη και αφότου δοθούν για αποστολή, παράνομες παρεμβάσεις του αντισυμβαλλομένου ή τρίτου, δυσλειτουργία του φορέα παροχής υπηρεσιών φιλοξενίας (Host Provider) ή του φορέα παροχής υπηρεσιών Διαδικτύου (ISP) ή του φορέα παροχής υπηρεσιών πρόσβασης (Access Provider) ή του τερματικού εξοπλισμού του χρήστη, εσφαλμένη παροχή στοιχείων εκ μέρους του χρήστη και γενικά για κάθε περιστατικό που εμποδίζει την ομαλή εκπλήρωση των συμβατικών της υποχρεώσεων. Η ευθύνη της Εταιρείας περιορίζεται στις εκ της συμβάσεως με τον πελάτη ανειλημμένες υποχρεώσεις της και θα καταβάλλει πάσα δυνατή προσπάθεια να ανταποκριθεί, μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα σε αυτές. To ΚΑΜΠΙΝΓΚ ΑΡΜΕΝΙΣΤΗΣ δεν ευθύνεται για κακή κατάσταση των παραδιδόμενων προϊόντων εφόσον αυτή δεν οφείλεται σε πλημμελή φύλαξη των προϊόντων από τo ΚΑΜΠΙΝΓΚ ΑΡΜΕΝΙΣΤΗΣ και εφόσον ελήφθησαν όλα τα προληπτικά μέτρα που όφειλε να λάβει το ΚΑΜΠΙΝΓΚ ΑΡΜΕΝΙΣΤΗΣ.

Οι παρεχόμενες, από τους έμπειρους επιστημονικούς συνεργάτες της ιστοσελίδας /ηλεκτρονικού μας καταστήματος, πληροφορίες και συμβουλές, για θέματα που αφορούν την υγεία, την πρόληψη, την ομορφιά και την αισθητική προσφέρονται αποκλειστικά προς ενημέρωση και μόνο και δεν αντικαθιστούν σε καμία περίπτωση τις ιατρικές συμβουλές, γνωματεύσεις, διαγνώσεις και συνταγές από επαγγελματίες ιατρούς, ιατρικούς φορείς και διαγνωστικά κέντρα που οφείλει να λαμβάνει και να ακολουθεί ο χρήστης των υπηρεσιών μας για την αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων υγείας και καθημερινών θεμάτων που τον απασχολούν. Το παρόν ηλεκτρονικό κατάστημα παρέχει το περιεχόμενο (πχ πληροφορίες, ονόματα, φωτογραφίες, απεικονίσεις κλπ), τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που διατίθενται μέσω αυτού του δικτυακού τόπου «όπως ακριβώς έχουν», χωρίς καμία εγγύηση εκπεφρασμένη ή και συνεπαγόμενη με οποιονδήποτε τρόπο. Επίσης, το ΚΑΜΠΙΝΓΚ ΑΡΜΕΝΙΣΤΗΣ δεν εγγυάται ότι το περιεχόμενο του παρόντος δικτυακού τόπου και η ποιότητα των παρεχόμενων μέσω αυτού υπηρεσιών θα ανταποκρίνονται στις ανάγκες, απαιτήσεις και προσδοκίες των χρηστών/επισκεπτών του. Οποιεσδήποτε άμεσες, επιγενόμενες, παρεπόμενες, έμμεσες ή αποθετικές ζημίες προκύψουν από την πρόσβαση στον παρόντα δικτυακό τόπο, ή τη χρήση αυτού, δεν δημιουργούν ευθύνη για το ΚΑΜΠΙΝΓΚ ΑΡΜΕΝΙΣΤΗΣ, τα στελέχη, υπαλλήλους ή συνεργάτες του.

Το ΚΑΜΠΙΝΓΚ ΑΡΜΕΝΙΣΤΗΣ σε καμία περίπτωση δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις νομικής (αστικής ή/και ποινικής) φύσεως, ούτε για τυχόν ζημία (θετική, ειδική, ή αποθετική η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κλπ), η οποία προκύπτει για χρήστες/επισκέπτες του παρόντος δικτυακού τόπου, ή για τρίτους, από αιτία που έχει σχέση με την λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του δικτυακού τόπου ή/και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και πληροφοριών που διατίθενται μέσω αυτού ή/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού. Ακόμα, το ΚΑΜΠΙΝΓΚ ΑΡΜΕΝΙΣΤΗΣ δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για ζημία ή βλάβη, ή μόλυνση από ηλεκτρονικούς ιούς ή/και άλλα κακόβουλα προγράμματα, στον ηλεκτρονικό υπολογιστή ή σε άλλο ηλεκτρονικό μέσο που χρησιμοποιηθεί από χρήστη/επισκέπτη για πρόσβασή του στον παρόντα δικτυακό τόπο, ούτε ευθύνεται για ζημία που έχει σχέση με αδυναμία εκτέλεσης, λάθος, παράλειψη, διακοπή, ελάττωμα, καθυστέρηση λειτουργίας ή εκπομπής ή πτώση γραμμής συστήματος κλπ. Ο παρών δικτυακός τόπος, προκειμένου να διευκολύνει και εξυπηρετεί τους χρήστες/επισκέπτες του, μπορεί να παρέχει μεταξύ άλλων σύνδεση μέσω «συνδέσμων» hyperlinks ή διαφημιστικών banners, με ιστοσελίδες και δικτυακούς τόπους τρίτων, για το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων, την πολιτική ασφάλειας, την πληρότητα και ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, ή τους όρους χρήσης των, το ΚΑΜΠΙΝΓΚ ΑΡΜΕΝΙΣΤΗΣ δεν μπορεί να εγγυηθεί, ούτε φέρει ευθύνη. Η σύνδεση με αυτούς τους δικτυακούς τόπους και ιστοσελίδες γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του κάθε χρήστη/επισκέπτη.

Οι ως άνω τρίτοι, πάροχοι των εν λόγω δικτυακών τόπων και ιστοσελίδων, έχουν και την πλήρη (αστική και ποινική) ευθύνη για την ασφάλεια, το σύννομο και την εγκυρότητα του περιεχομένου των δικτυακών τόπων και ιστοσελίδων τους, αποκλειόμενης κάθε ευθύνης του ΚΑΜΠΙΝΓΚ ΑΡΜΕΝΙΣΤΗΣ , όπως ενδεικτικά ευθύνης περί δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας η οποιουδήποτε δικαιώματος τρίτου. Κατά συνέπεια, οι χρήστες/επισκέπτες υποχρεούνται να απευθύνονται απευθείας στους ανωτέρω τρίτους παρόχους, για οτιδήποτε προκύψει από την επίσκεψη ή χρήση των δικτυακών τόπων και ιστοσελίδων τους. Παρά το γεγονός ότι οι χρήστες/επισκέπτες του παρόντος δικτυακού τόπου αποδέχονται ότι το ΚΑΜΠΙΝΓΚ ΑΡΜΕΝΙΣΤΗΣ ούτε υποχρεούται, ούτε δύναται να ελέγξει την ασφάλεια και το περιεχόμενο τόσο των δικτυακών τόπων και ιστοσελίδων όσο και των υπηρεσιών τρίτων, στις οποίες παρέχει πρόσβαση, εντούτοις δικαιούται οποτεδήποτε να αφαιρεί, να τροποποιεί ή να διακόπτει οποιαδήποτε υπηρεσία τρίτου ή σύνδεση με δικτυακούς τόπους και ιστοσελίδες τρίτου, εάν κατά την κρίση του απειλείται ή παραβιάζεται ο νόμος ή οι παρόντες Όροι. Περαιτέρω ο χρήστης αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι επισκεπτόμενος τις σελίδες περιεχομένου και χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες του ΚΑΜΠΙΝΓΚ ΑΡΜΕΝΙΣΤΗΣ είναι πιθανό να εκτεθεί σε περιεχόμενο απρεπές, ενοχλητικό, προσβλητικό, ανήθικο, χυδαίο, παραπλανητικό, παράνομο κλπ. Σε καμία περίπτωση δε μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνο το ΚΑΜΠΙΝΓΚ ΑΡΜΕΝΙΣΤΗΣ, για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία που τυχόν υποστούν οι χρήστες του, λόγω της έκθεσής τους σε περιεχόμενο τέτοιου είδους.

Οι χρήστες επισκέπτονται τις σελίδες περιεχομένου και υπηρεσιών με αποκλειστικά δική τους πρωτοβουλία και ευθύνη. Επιπλέον το ΚΑΜΠΙΝΓΚ ΑΡΜΕΝΙΣΤΗΣ συνιστά στους χρήστες του να προβαίνουν στη διασταύρωση των παρεχομένων πληροφοριών. Το ΚΑΜΠΙΝΓΚ ΑΡΜΕΝΙΣΤΗΣ ουδεμία παρέχει ρητή εγγύηση, ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι λειτουργίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα.

Πνευματικά δικαιώματα

Ιδιοκτήτης και φορέας εκμετάλλευσης αυτής της ιστοσελίδας είναι η εταιρεία με την επωνυμία ΑΝΑΤΟΛΗ ΑΕ, ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 26 55133 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΤΗΛ. 0030-2310 850463 . Όλο το περιεχόμενο του διαδικτυακού τόπου (π.χ. προγράμματα, πληροφορίες, δεδομένα, εμπορικά σήματα, λογότυπα, φωτογραφίες, γραφικά, σχέδια και οποιαδήποτε άλλα διακριτικά γνωρίσματα γενικά όλων των ψηφιακών αρχείων) και των υπηρεσιών του διαδικτυακού καταστήματος που έχουν εισαχθεί στο διαδίκτυο αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της Εταιρείας και προστατεύονται από τους ελληνικούς, κοινοτικούς και διεθνείς νόμους περί πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας.

Συνεπώς, κανένα από αυτά τα στοιχεία του διαδικτυακού τόπου μας δεν μπορεί να αποτελέσει, συνολικά ή εν μέρει, αντικείμενο πώλησης, αντιγραφής, αναπαραγωγής, τροποποίησης, μετάδοσης, αναδημοσίευσης ή/και διανομής, με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο, εκτός αν η Εταιρεία συναινεί εγγράφως κατά τα κατωτέρω αναφερόμενα. Απαγορεύεται η με οποιονδήποτε τρόπο παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό δικαιούχο του περιεχομένου του παρόντος διαδικτυακού τόπου.

Τυχόν αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου, με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς, επιτρέπεται αποκλειστικά και μόνο κατόπιν προηγούμενης γραπτής άδειας της ΑΝΑΤΟΛΗΣ ΑΕ ή οποιουδήποτε άλλου τυχόν δικαιούχου των πνευματικών δικαιωμάτων. Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η μεμονωμένη αποθήκευση ενός και μοναδικού αντιγράφου ή τμήματος που περιεχομένου που έχει επιλεγεί (από το ψηφιακό περιεχόμενου του διαδικτυακού τόπου) σε ένα προσωπικό ηλεκτρονικό υπολογιστή αποκλειστικά και μόνον για προσωπική και όχι δημόσια ή εμπορική χρήση και πάντοτε χωρίς τη διαγραφή στοιχείων, που καταδεικνύουν την προέλευσή του από τον παρόντα ιστότοπο www.armenistis.gr .

Τα ονόματα, σήματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα, που αντιπροσωπεύουν το ΚΑΜΠΙΝΓΚ ΑΡΜΕΝΙΣΤΗΣ ή τρίτα μέρη και τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους, είναι αποκλειστικά σήματα του ΚΑΜΠΙΝΓΚ ΑΡΜΕΝΙΣΤΗΣ ή των τρίτων μερών, προστατευόμενα από τους σχετικούς νόμους περί εμπορικών σημάτων και εμπορικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Η εμφάνισή τους στον διαδικτυακό τόπο πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκλαμβάνεται ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους. Επομένως, δεν βαρύνουν την Εταιρεία ευθύνες, που απορρέουν από την με οποιονδήποτε τρόπο αθέμιτη χρήση από τρίτους των ανωτέρω σημάτων και διακριτικών γνωρισμάτων των τρίτων μερών.

Εφαρμοστέο δίκαιο

Οι παραπάνω Όροι υπόκεινται στο ελληνικό δίκαιο και ερμηνεύονται σύμφωνα με αυτό. Εάν κάποια διάταξη κριθεί άκυρη ή ακυρώσιμη από το αρμόδιο ελληνικό δικαστήριο, παύει να ισχύει, χωρίς αυτό να επηρεάζει την ισχύ των υπολοίπων Όρων. Κάθε διαφορά που ανακύπτει από την χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου ή που αφορά τους παρόντες Όρους υπόκειται στην αρμοδιότητα των καθ’ ύλη αρμόδιων δικαστηρίων Χαλκιδικής.

Ασφάλεια

Το ΚΑΜΠΙΝΓΚ ΑΡΜΕΝΙΣΤΗΣ αναγνωρίζει τη σημασία του θέματος της ασφάλειας των προσωπικών δεδομένων σας καθώς και των ηλεκτρονικών σας συναλλαγών και λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα, με τις πιο σύγχρονες και προηγμένες μεθόδους, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια σας. Όλες οι πληροφορίες, οι οποίες σχετίζονται με τα προσωπικά σας στοιχεία και τις συναλλαγές σας, είναι ασφαλείς και απόρρητες. Η ασφάλεια του ΚΑΜΠΙΝΓΚ ΑΡΜΕΝΙΣΤΗΣ επιτυγχάνεται με τις ακόλουθες μεθόδους.

Εξασφάλιση του απορρήτου της μεταφοράς των προσωπικών σας δεδομένων

Για την εξασφάλιση του απορρήτου της μεταφοράς των δεδομένων, χρησιμοποιούμε το πρωτόκολλο κρυπτογράφησης SSL-128bit. Η κρυπτογράφηση καλύπτει όλες τις περιοχές της ιστοσελίδας καθώς και την μεταφορά των δεδομένων από και προς τον διακομιστή αλληλογραφίας μας (mail exchanger).

Ελεγχόμενη πρόσβαση (Firewall)

Η πρόσβαση στα συστήματα του ΚΑΜΠΙΝΓΚ ΑΡΜΕΝΙΣΤΗΣ (servers) ελέγχεται από firewall, το οποίο επιτρέπει τη χρήση συγκεκριμένων υπηρεσιών από τους πελάτες/ χρήστες απαγορεύοντας, παράλληλα, την πρόσβαση σε συστήματα και βάσεις δεδομένων με απόρρητα στοιχεία και πληροφορίες της εταιρείας. Επίσης υπάρχουν και επιπλέον συστήματα ασφαλείας όπως WAF, Antivirus, Antimalware, Cpanel WHM κ.α. τα οποία μειώνουν τις πιθανότητες κακόβουλων ενεργειών.

Κρυπτογράφηση

Το σύστημα του ΚΑΜΠΙΝΓΚ ΑΡΜΕΝΙΣΤΗΣ αποκρυπτογραφεί πρώτα τις πληροφορίες που λαμβάνει χρησιμοποιώντας το ίδιο κλειδί (που προκαθορίζεται με την έναρξη της σύνδεσής σας με την υπηρεσία) και στη συνέχεια τις επεξεργάζεται. Τα συστήματα του ΚΑΜΠΙΝΓΚ ΑΡΜΕΝΙΣΤΗΣ σας αποστέλλουν πληροφορίες ακολουθώντας την ίδια διαδικασία κρυπτογράφησης. Σε όποιο σημείο του site εισάγετε προσωπικά δεδομένα (ονοματεπώνυμο, διευθύνσεις, τηλέφωνα, κ.α.) υπάρχει κρυπτογράφηση SSL 128-bit. Η κρυπτογράφηση είναι ουσιαστικά ένας τρόπος κωδικοποίησης της πληροφορίας μέχρι αυτή να φτάσει στον ορισμένο αποδέκτη της, ο οποίος θα μπορέσει να την αποκωδικοποιήσει με χρήση του κατάλληλου κλειδιού.

Δηλαδή, κάθε φορά που στέλνετε πληροφορίες προς το σύστημα, ο browser σας τις κρυπτογραφεί πρώτα με χρήση κλειδιού 128 bits και στη συνέχεια τις στέλνει στο σύστημα. Το σύστημα του ΚΑΜΠΙΝΓΚ ΑΡΜΕΝΙΣΤΗΣ αποκρυπτογραφεί πρώτα τις πληροφορίες που λαμβάνει χρησιμοποιώντας το ίδιο κλειδί (που προκαθορίζεται με την έναρξη της σύνδεσής σας με την υπηρεσία) και στη συνέχεια τις επεξεργάζεται. Τα συστήματα του ΚΑΜΠΙΝΓΚ ΑΡΜΕΝΙΣΤΗΣ σας αποστέλλουν πληροφορίες ακολουθώντας την ίδια διαδικασία κρυπτογράφησης.

Απόρρητο συναλλαγών

Η τήρηση του απορρήτου θεωρείται αυτονόητη. Οι ίδιες βασικές αρχές που διέπουν τις κλασσικές συναλλαγές ισχύουν και στην περίπτωση της ιστοσελίδας. Όλες οι πληροφορίες που διαβιβάζονται από τον χρηστή στο ΚΑΜΠΙΝΓΚ ΑΡΜΕΝΙΣΤΗΣ είναι εμπιστευτικές και το ΚΑΜΠΙΝΓΚ ΑΡΜΕΝΙΣΤΗΣ έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να γίνεται χρήση τους μόνο στο μέτρο που αυτό κρίνεται αναγκαίο στο πλαίσιο των παρεχόμενων υπηρεσιών. Μερικά από τα μέτρα που έχουν ληφθεί είναι τα ακόλουθα:

 • Μόνο εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες των συναλλαγών σας και μόνο όποτε αυτό είναι αναγκαίο, π.χ. για τη διεκπεραίωση των αιτήσεών σας.
 • Το ΚΑΜΠΙΝΓΚ ΑΡΜΕΝΙΣΤΗΣ δεν αποκαλύπτει τα στοιχεία των πελατών και των συναλλαγών τους, εκτός αν έχει έγγραφη εξουσιοδότηση από εσάς ή αυτό επιβάλλεται από δικαστική απόφαση ή απόφαση άλλης δημόσιας αρχής.
 • Στην περίπτωση που το ΚΑΜΠΙΝΓΚ ΑΡΜΕΝΙΣΤΗΣ χρησιμοποιεί τρίτους για την υποστήριξη των συστημάτων της, φροντίζει για την εξασφάλιση του απορρήτου.
 • Μπορείτε να ζητήσετε οποιαδήποτε στοιχεία τηρούνται για εσάς καθώς και την διόρθωσή τους σε περίπτωση που μπορείτε να τεκμηριώσετε την ύπαρξη λάθους.
 • Για τη δική σας ασφάλεια, θα πρέπει και εσείς να χειρίζεστε όλες τις πληροφορίες που παρέχονται μέσω της υπηρεσίας ως εμπιστευτικές και απόρρητες και να μην προβαίνετε σε οποιαδήποτε αποκάλυψή τους σε τρίτα πρόσωπα.

Όροι κράτησης

 1. Συμπληρώστε τα πεδία της φόρμας.
 2. Η φόρμα κράτησης είναι αίτηση για κράτηση και δεν υπάρχει καμία δέσμευση από μέρους σας ή από τη μεριά του Camping.
 3. Μετά τη επιβεβαίωση της διαθεσιμότητας θέσεων από το Camping θα σας δοθεί τραπεζικός λογαριασμός για την πληρωμή της προκαταβολής.
 4. Η κράτησή σας ισχύει μόνο μετά από την κατάθεση προκαταβολής του 30% του συνολικού ποσού ή άλλου ποσού που θα συμφωνηθεί με το τμήμα κρατήσεων και επιβαρύνεστε με όλα τα τραπεζικά έξοδα. Αλλαγές στις ημερομηνίες γίνονται δεκτές έως ένα μήνα μετά την κατάθεση της προκαταβολής
 5. Η προκαταβολή θα πρέπει να αποδεικνύεται με την αποστολή fax ή e-mail της τραπεζικής κατάθεσης.
 6. Για το διάστημα 10/7 έως 20/8, κρατήσεις θέσεων κάμπινγκ γίνονται δεκτές μόνο όταν είναι έγκαιρες και έχουν σταλεί έωςένα μήνα πριντην ημερομηνία άφιξης. Οι κατασκηνωτές που δεν έχουν κάνει κράτηση, εξυπηρετούνται με την άφιξή τους από το τμήμα υποδοχής, ανάλογα με την ημερήσια διαθεσιμότητα
 7. Κρατήσεις θέσεων μπορούν να γίνονται για διάστημα από 4 έως 30 συνεχόμενες διανυκτερεύσειςστο Camping ενώ για τα ενοικιαζόμενα καταλύματα από 3 έως 21 συνεχόμενες διανυκτερεύσεις. Οι επισκέπτες που ενδιαφέρονται για μικρότερο ή μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, εξυπηρετούνται κατά την άφιξή τους από το τμήμα υποδοχής, ανάλογα με την ημερήσια διαθεσιμότητα
 8. Δεν γίνονται κρατήσεις για συγκεκριμένες ή γειτονικές θέσεις όπως και για συγκεκριμένα ή γειτονικά ενοικιαζόμενα καταλύματα.
 9. Η θέση ή το κατάλυμα σας θα είναι διαθέσιμη μετά τις 14:00 ή 16:00 αντίστοιχα. Σε περίπτωση άφιξής σας νωρίτερα, το αυτοκίνητο παραμείνει στο εξωτερικό πάρκινγκ του κάμπινγκ.
 10. Η παράδοση της θέσης ή του καταλύματος και το κλείσιμο του λογαριασμού σας πρέπει να γίνεται το αργότερο μέχρι τις 12:00 ή 11:00 αντίστοιχα. Διαφορετικά χρεώνεστε επιπλέον διανυκτέρευση. Σε περίπτωση που επιθυμείτε να παραμείνετε στους χώρους του κάμπινγκ μετά την παράδοση της θέσης/καταλύματος και την εξόφληση του λογαριασμού ,κατά τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο, επιβαρύνεστε με το κόστος της υπηρεσίας <Διημέρευση> και το αυτοκίνητο παραμείνει στο εξωτερικό πάρκινγκ του κάμπινγκ.
 11. Τα κατοικίδια γίνονται δεκτά με συγκεκριμένους όρους. Σε κάθε περίπτωση που δημιουργούν προβλήματα (ενοχλητικά γαυγίσματα, ακαθαρσίες, είσοδος στη θάλασσα, ή κυκλοφορούν ελεύθερα) θα είναι λόγος για ακύρωση της κράτησης. Στις κρατήσεις ενοικιαζόμενων καταλυμάτων , τα κατοικίδια επιτρέπονται μόνο σε περιορισμένο αριθμό συγκεκριμένων standard mobile homes
 12. Ενημερωθείτε για το γενικό κανονισμό λειτουργίας του Camping. Η επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει την παραμονή σας σε περίπτωση παράβασης των όρων του κανονισμού.
 13. Η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος στις θέσεις κάμπινγκ είναι ισχύος 880 Watt και δεν σηκώνει συσκευές με αντίσταση, όπως ηλεκτρικές εστίες, φουρνάκια, ψησταριές, πιστολάκια μαλλιών κλπ. Φροντίστε να είστε εφοδιασμένοι με καλώδιο και μπαλαντέζα τουλάχιστον 10μ.
 14. Η παράταση της διαμονής σας δεν είναι πάντα εφικτή. Το Camping δεν μπορεί να εγγυηθεί πως οι πελάτες θα παραμείνουν στην ίδια θέση, παρ όλη την προσπάθεια που θα καταβληθεί.
 15. Φιλοξενούνται απoκλειστικά άτομα άνω των 18 ετών. Οι επισκέπτες κάτω των 18 φιλοξενούνται μόνο με την ταυτόχρονη παρουσία κηδεμόνων καθ’ όλη την διάρκεια παραμονής τους.

Ακυρωτική πολιτική

 1. Σε περίπτωση ακύρωσης της κράτησης σας, επιστρέφεται η προκαταβολή μόνο όταν η ακύρωση γίνει 21 ημέρες πριν από την προγραμματισμένη ημερομηνία άφιξης.
 2. Σε περίπτωση ακύρωσης της κράτησης σε λιγότερο από 21 ημέρες επιβαρύνεστε με το 50% του ποσού της προκαταβολής, ενώ σε ακύρωση σε λιγότερο από 5 ημέρες η προκαταβολή εκπίπτει υπέρ του κάμπινγκ.
 3. Σε περίπτωση ακύρωσης της κράτησης κατά τη διάρκεια της παραμονής σας επιβαρύνεστε με το 50% του υπολοίπου ποσού για το διάστημα που δηλώσατε και εφόσον ενημερώσετε το Τμήμα Υποδοχής τουλάχιστον 24 ώρες νωρίτερα. Διαφορετικά χρεώνεστε ολόκληρο το ποσό της συμφωνηθείσας διαμονής.

CAMPING ARMENISTIS
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Σύμφωνα με τις οδηγίες ΕΟΔΥ και Υπουργείου Τουρισμού.
Α. Σχέδιο για τη διαχείριση ύποπτου κρούσματος COVID – 19
Εάν ένας επισκέπτης παρουσιάσει συμπτώματα συμβατά με την λοίμωξη
COVID-19 (πυρετός, βήχας, δυσκολία στην αναπνοή, κόπωση, μυϊκοί πόνοι,
πονόλαιμος, ανοσμία, αγευσία), εφαρμόζονται τα παρακάτω:

 1. Ο επισκέπτης θα πρέπει να καλέσει το τμήμα της υποδοχής του κάμπινγκ
  τηλ: +30 2375091497, +30 2375091487. Το τμήμα υποδοχής θα
  επικοινωνήσει άμεσα με τον γιατρό του κάμπινγκ, ο οποίος θα
  επισκεφθεί τον ασθενή στο κατασκηνωτικό του μέσο. Σε περίπτωση που
  ο ασθενής διαμένει σε σκηνή ο γιατρός του κάμπινγκ θα τον
  προμηθεύσει ειδικό medical kit με όλα τα απαραίτητα ΜΑΠ ώστε να
  μεταφερθεί στο υπαίθριο ιατρείο του κάμπινγκ για εξέταση.
 2. Στην συνέχεια καλείται ο συνεργαζόμενος γιατρός του κάμπινγκ για
  αξιολόγηση του περιστατικού.
 3. Αν ο ασθενής έχει επείγουσα ανάγκη νοσηλείας, παρουσιάζει σοβαρή
  κλινική εικόνα, διακομίζεται στην πλησιέστερη υγειονομική μονάδα
  «Κέντρο Υγείας Αγίου Νικολάου», ως ύποπτο κρούσμα COVID-19.
  Προβλέπεται το περιστατικό να μεταφερθεί στην μονάδα υγείας μέσω
  ΕΚΑΒ.
 4. Αν ο ασθενής εμφανίζει ήπια κλινική εικόνα, λαμβάνεται από τον
  συνεργαζόμενο ιατρό δείγμα για εργαστηριακή επιβεβαίωση COVID-19.
 5. Εφόσον το περιστατικό αξιολογείται ως πιθανό COVID-19 από τον
  συνεργαζόμενο ιατρό, ο υγειονομικός υπεύθυνος του κάμπινγκ
  επικοινωνεί ΑΜΕΣΑ με τον ΕΟΔΥ στα τηλέφωνα 2105212054 ή τον ειδικό
  τετραψήφιο αριθμό 1135 (όλο το 24ωρο), για δήλωση του ύποπτου
  κρούσματος και οδηγίες αντιμετώπισης του.
 6. Ο ασθενής με ήπια κλινική εικόνα παραμένει στο κατασκηνωτικό του
  μέσο, μέχρι την γνωστοποίηση των αποτελεσμάτων του εργαστηριακού
  ελέγχου.
 7. Κατά την ως άνω αναμονή, αποφεύγεται η είσοδος προσωπικού στο
  δωμάτιο του ασθενούς, αν δεν υπάρχει σημαντικός λόγος. Αν
  παρουσιαστεί ανάγκη, ένα μέλος προσωπικού του καταλύματος
  συνιστάται να ασχολείται κατά αποκλειστικότητα με το πιθανό κρούσμα.
 8. Ο ιατρός και το προσωπικό του κάμπινγκ που θα εισέλθει στο δωμάτιο
  του ύποπτου ή αργότερα επιβεβαιωμένου κρούσματος πρέπει να
  χρησιμοποιεί μέσα ατομικής προστασίας (ΜΑΠ) υψηλής προστασίας
  (μάσκες, γυαλιά, αδιάβροχες μιας χρήσης ρόμπες). Το ίδιο ισχύει και για
  το προσωπικό που θα ασχοληθεί με το καθαρισμό δωματίου ασθενή με
  COVID-19.
 9. Αν επιβεβαιωθεί ως κρούσμα COVID-19, μεταφέρεται στο ειδικό
  ξενοδοχείο καραντίνας (θα ανακοινωθεί από τα αρμόδια Υπουργεία) και
  αργότερα σε υγειονομική μονάδα η οποία θα φιλοξενεί τους ασθενείς με
  COVID-19, αν χρήζει νοσηλείας. Αν δεν επιβεβαιωθεί ως κρούσμα
  COVID-19, αντιμετωπίζεται στο χώρο του κάμπινγκ με τις οδηγίες του
  θεράποντος ιατρού.
 10. Ο ασθενής μεταφέρεται με ΜΑΠ (απλή χειρουργική μάσκα) και ιδιωτικό
  μεταφορικό μέσο.
 11. Αν υπάρχει συνοδός του ασθενούς, που επιθυμεί να μείνει κοντά του για
  να τον φροντίζει (π.χ σύζυγος), χορηγείται στο συνοδό χειρουργική
  μάσκα και του συστήνεται να πλένει τα χέρια του, κάθε φορά που έρχεται
  σε επαφή με εκκρίσεις του ασθενή (πχ σάλιο) και οπωσδήποτε πριν ο
  συνοδός αγγίξει το πρόσωπο του ή φάει ή πιεί.
 12. Καταγράφονται τα στοιχεία επαφής συγγενικού προσώπου του ασθενή
  σε περίπτωση που χρειαστεί συναίνεση για επεμβάσεις όπου ο ασθενής
  δεν μπορεί να επικοινωνήσει.
 13. Ο χρησιμοποιημένος προστατευτικός εξοπλισμός (απλή χειρουργική
  μάσκα μιας χρήσης, γάντια) απορρίπτεται σε κάδο και σε καμία
  περίπτωση δεν ξαναχρησιμοποιείται.
 14. Μετά την απόρριψη του προστατευτικού εξοπλισμού πρέπει τα χέρια να
  πλένονται καλά με νερό και σαπούνι. Τονίζεται ότι η χρήση γαντιών δεν
  υποκαθιστά το πλύσιμο των χεριών, το οποίο και αποτελεί
  σημαντικότατο μέτρο πρόληψης.
  Α.Υπεύθυνος εφαρμογής του σχεδίου διαχείρισης ύποπτου κρούσματος
  COVID-19, ορίζεται ο κύριος Αντώνης Σταμπολίδης.
  Β.Τηρείται βιβλίο συμβάντων COVID-19 με τα περιστατικά και τα μέτρα που
  εφαρμόστηκαν.
  Γ.Χορήγηση ΜΑΠ σε όλο το προσωπικό του κάμπινγκ ανάλογα με τα καθήκοντα
  του και εξασφάλιση επάρκειας για όλη την καλοκαιρινή περίοδο.
  Γ.1.Εάν ένα μέλος του προσωπικού παρουσιάσει συμπτώματα COVID-19 ή έχει
  έρθει σε επαφή με κρούσμα παραμένει στο κατάλυμα του κάνοντας χρήση τις
  ειδικές εγκαταστάσεις υγιεινής Covid-19 και επανέρχεται στην εργασία του
  εφόσον η εργαστηριακή εξέταση είναι αρνητική.
  Δ.Ενημέρωση πελατών
  Δ.1.Γνωστοποίηση του υγειονομικού πρωτοκόλλου λειτουργίας σε μόνιμους
  πελάτες, διοργανωτές ταξιδίων, τουριστικούς πράκτορες και σε όλους τους
  πελάτες που έχουν κάνει ή θα κάνουν κράτηση μέσω email.
  Δ.2.Αναρτημένες οδηγίες στην επίσημη ιστοσελίδα του κάμπινγκ Αρμενιστής
  https://www.armenistis.gr/el/covid-19-el
  Δ.3.Τα υγειονομικά πρωτόκολλα είναι αναρτημένα σε εμφανή σημεία μέσα στο
  κάμπινγκ (reception, χώροι υγειονομικού ενδιαφέροντος, bar, οργανωμένη
  παραλία, εμπορικά καταστήματα).
  Δ.4.Όλες οι πληροφορίες για την λοίμωξη COVID-19 και τα μέτρα που αφορούν
  τους πελάτες από το εξωτερικό που επισκέπτονται την χώρα είναι αναρτημένες
  στο https://eody.gov.gr/en/novel-coronavirus-covid-19-advice-for-travellers/ στην
  αγγλική γλώσσα.
  Ε.Ορίζεται ως υπεύθυνος συντονιστής για την πρόληψη κρουσμάτων COVID-19
  και την τήρηση του ειδικού πρωτοκόλλου και των οδηγιών του ΕΟΔΥ η κυρία
  Όλγα Λύκου.
  ΣΤ.Υιοθετούνται από το προσωπικό του κάμπινγκ τα βασικά μέτρα αποφυγής
  μετάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 και η χρήση των ΜΑΠ.
  Ζ.Κοινωνική απόσταση
  Ζ.1.Θα πρέπει να τηρείται η κοινωνική απόσταση 1,5 μέτρων σε όλους τους
  εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους μεταξύ των ατόμων τα οποία δεν
  διαμένουν στο ίδιο κατασκηνωτικό μέσο ή δεν ανήκουν στην ίδια οικογένεια ή
  παρέα.
  Ζ.2.Στις εγκαταστάσεις των εσωτερικών κοινόχρηστων χώρων τηρείται η
  κοινωνική απόσταση (1,5 μέτρων) με ειδική σήμανση για ελεγχόμενη είσοδο των
  πελατών οι οποίοι ταυτόχρονα θα κάνουν χρήση της υφασμάτινης μάσκας.
  Η.Αναφορά παραβάσεων – Οποιαδήποτε παράβαση των οδηγιών και
  κανονισμών θα πρέπει να αναφέρεται στην συντονίστρια του κάμπινγκ κα Όλγα
  Λύκου.
  Θ.Εκπαίδευση προσωπικού
  Θ.1.Το προσωπικό του κάμπινγκ έχει εκπαιδευτεί ανάλογα με τα καθήκοντά του
  για το σχέδιο διαχείρισης ύποπτου κρούσματος COVID-19, για την σωστή χρήση
  ΜΑΠ, για την λήψη βασικών μέτρων αποφυγής μετάδοσης του COVID-19, για
  όλους του λοιπούς ειδικούς κανονισμούς του κάμπινγκ για την πρόληψη της
  λοίμωξης COVID-19. Τα μέλη του προσωπικού είναι υποχρεωμένα να
  αναφέρουν τα σχετικά συμπτώματα της λοίμωξης στον προϊστάμενο του κάθε
  τμήματος τόσο για τους ίδιους όσο και για τους πελάτες εφόσον αντιληφθούν
  συμβατά συμπτώματα.
  Θ.2. Η εκπαίδευση του προσωπικού θα ολοκληρωθεί έως τις 05/07/2020
  Θ.3.Τα μέλη του προσωπικού τα οποία αναπτύσσουν συμπτώματα
  αναπνευστικής λοίμωξης απομακρύνονται αμέσως από την εργασία τους.
  Ι.Συνιστάται η χρήση ηλεκτρονικών συναλλαγών στα τμήματα, η ηλεκτρονική
  αποστολή λογαριασμών, τιμολογίων και αποδείξεων.
  Ι.Α.Απαγορεύεται η είσοδος στα κατασκηνωτικά μέσα σε μη διαμένοντες.
  Ι.Β.Για την λειτουργία της παραλίας (μπροστά από το Bar) του κάμπινγκ
  τηρούνται τα πρωτόκολλα σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο. Αριθμ.
  Δ1α/Γ.Π.οικ. 35444 – ΦΕΚ Τεύχος B’ 2216/09.06.2020
  Ι.Γ.Η διεύθυνση του κάμπινγκ τηρεί αρχείο που διατηρείται στο κάμπινγκ με
  ευθύνη της, για όλα τα άτομα που διαμένουν ή διέμεναν σε αυτό – όνομα,
  εθνικότητα, ημερομηνία άφιξης και αναχώρησης, στοιχεία επικοινωνίας (
  διεύθυνση, τηλέφωνο, email ) σε κάθε κατασκηνωτικό μέσο ή οικίσκο είτε ανήκει
  στους πελάτες είτε στην επιχείρηση.
  Ι.Δ. Θέσεις κατασκηνωτικών μέσων
  Η απόσταση μεταξύ κάθε μορφής κατασκηνωτικού μέσου (τροχόσπιτα,
  αυτοκινούμενα, σκηνές) θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 5 μέτρα από την πόρτα
  εισόδου του κατασκηνωτικού μέσου και 3 μέτρα από κάθε άλλη πλευρά του. Η
  κοινωνική απόσταση των 1,5 μέτρων μεταξύ των ατόμων που δεν μένουν στο
  ίδιο κατασκηνωτικό μέσο ή οικίσκο ή δεν ανήκουν στην ίδια οικογένεια/παρέα
  πρέπει επίσης να εξασφαλίζεται σε όλους τους χώρους. Για τα ενοικιαζόμενα
  κατασκηνωτικά μέσα οικίσκους, συρόμενα, ρυμουλκούμενα και
  ημιρυμουλκούμενα τροχόσπιτα που ανήκουν στο κάμπινγκ εφαρμόζονται τα
  οριζόμενα για τα ξενοδοχεία (επισυνάπτεται το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο για
  τα ξενοδοχεία).
  Ι.Ε. Καθαρισμός και απολύμανση
  Εφαρμόζονται όλες οι οδηγίες της υπ’αρ. Δ1γ/Γ.Π/οικ 19954/20.03.2020
  εγκυκλίου του Υπουργείου Υγείας « Μέτρα καθαρισμού και απολύμανσης σε
  χώρους και επιφάνειες κατά την εξέλιξη της πανδημίας του SARS-CoV-2» (ΑΔΑ:
  6ΚΨ6465ΦΥΟ-1ΝΔ), όπως ισχύει.(επισυνάπτεται η εγκύκλιος).
  ΙΣΤ. Ενοικιαζόμενα κατασκηνωτικά μέσα.
  Τα κατασκηνωτικά μέσα που εκμισθώνονται ή παρέχονται από το κάμπινγκ
  καθαρίζονται σύμφωνα με την παραπάνω οδηγία και απολυμαίνονται με
  ατμοκαθαριστή και εκνεφωτή, μεταξύ των χρήσεων τους από διαφορετικούς
  πελάτες. Λοιπός εξοπλισμός που εκμισθώνεται ή παρέχεται καθαρίζεται και
  απολυμαίνεται με τον ίδιο τρόπο. Ένα ο καθαρισμός δημιουργεί αερολύματα
  γίνεται μακριά από τους πελάτες και χρησιμοποιούνται τα απαραίτητα ΜΑΠ.
  ΙΖ. Εγκαταστάσεις υγιεινής
  ΙΖ.1.Οι εγκαταστάσεις υγιεινής (WC, ντους, χώροι πλύσης χεριών, αποδυτήρια,
  νεροχύτες για πλύσιμο πιάτων) διατηρούνται καθαρές και σε καλή κατάσταση
  σύμφωνα με τις Υγειονομικές διατάξεις και αερίζονται επαρκώς κατά τη χρήση.
  ΙΖ.2.Τηρείται συγκεκριμένο πρόγραμμα καθαριότητας και ελέγχου σε τέτοια
  συχνότητα ώστε να διασφαλίζεται η διατήρηση των συνθηκών υγιεινής των
  εγκαταστάσεων καθ’ όλη την διάρκεια της ημέρας.
  ΙΖ.3.Έχουν τοποθετηθεί σε διάφορα προσβάσιμα σημεία στους στεγασμένους
  και υπαίθριους κοινόχρηστους χώρους κάδοι απορριμμάτων.
  ΙΖ.4.Οι νιπτήρες έχουν εξοπλιστεί με σαπούνι, χειροπετσέτες και ποδοκίνητους
  κάδους για τα απορρίμματα.
  ΙΘ.Εστίαση, καταστήματα και λοιπές εγκαταστάσεις
  Τα καταστήματα εστίασης, εμπορικά και λοιπές εγκαταστάσεις λειτουργούν
  σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
  https://www.efet.gr/files/pdf/other/odigos-epan-estiasis.pdf

Κανονισμός Λειτουργίας

“ARMENISTIS CAMPING & BUNGALOWS” ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Το Armenistis Camping & Bungalows είναι μία σύνθετη τουριστική επιχείρηση παροχής υπηρεσιών διακοπών και ψυχαγωγίας η οποία λειτουργεί με πρωταρχικό και αποκλειστικό στόχο την ικανοποίηση των πελατών της.

Σε αυτό το πλαίσιο για αποτελεσματικότερη λειτουργία θέσαμε σε εφαρμογή τον κάτωθι κανονισμό ο οποίος καθίσταται γενικώς υποχρεωτικός και αποδεκτός με την είσοδο στο χώρο του camping.

Άφιξη – αναχώρηση

Κατά την άφιξή τους όλοι οι επισκέπτες υποχρεούνται να συμπληρώσουν φόρμα εγγραφής με τα  στοιχεία τους και τα στοιχεία  των συνοδών τους, καθώς και να επιδείξουν την ταυτότητά ή το διαβατήριό τους προς επιβεβαίωση των στοιχείων τους. Υπογράφουν για την αποδοχή των όρων του κανονισμού της μονάδας Armenistis Camping & Bungalows και για τη συναίνεσή τους σχετικά με τη χρήση των προσωπικών δεδομένων (GDPR) από την πλευρά της επιχείρησης. Στη συνέχεια παραλαμβάνουν τα απαραίτητα έγγραφα (κάρτα εισόδου, αυτοκόλλητο κατασκηνωτικού μέσου) και ειδικό βραχιολάκι που τους επιτρέπει την είσοδό τους και τις μετακινήσεις τους στο χώρο του Camping.

Είναι υποχρέωση όλων των πελατών να επιδεικνύουν την κάρτα και το βραχιολάκι όταν αυτό ζητείται από υπαλλήλους του Camping, ενώ πελάτες που δεν φορούν το βραχιολάκι δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν οποιαδήποτε υπηρεσία , κατάστημα ή κοινόχρηστες εγκαταστάσεις του Camping.

Η θέση κατασκήνωσης ή του καταλύματος διανέμονται αποκλειστικά και μόνο από τη Reception και καμία αλλαγή δεν είναι εφικτή παρά μόνο κατόπιν συνεννόησης. Η επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει θέση σε κατασκηνωτικό μέσο εφόσον υφίσταται ειδικός λόγος.

Σε περίπτωση που βρεθούν πελάτες που δεν έχουν δηλωθεί στη Reception, η Διοίκηση του Camping έχει δικαίωμα να αποβάλει τους κατασκηνωτές που τους φιλοξενούν και  να τους επιβάλει πρόστιμα που θα ανέρχονται στο ποσόν των 200 €.

Η θέση ή το κατάλυμα θα είναι διαθέσιμα μετά τις 14:00 ή 16:00 αντίστοιχα. Σε περίπτωση άφιξης των επισκεπτών νωρίτερα, το αυτοκίνητο παραμένει στο εξωτερικό πάρκινγκ του Camping.

Η παράδοση της θέσης ή του καταλύματος και το κλείσιμο του λογαριασμού πρέπει να γίνεται το αργότερο μέχρι τις 12:00 ή 11:00 αντίστοιχα. Διαφορετικά, χρεώνεται ολόκληρη η επόμενη ημέρα.

Κατά την αναχώρησή οι επισκέπτες οφείλουν να παραδίδουν το χώρο καθαρό και να μην ξεχνούν ότι  στον ίδιο χώρο θα φιλοξενηθούν επόμενοι επισκέπτες.

Δυνατότητα διημέρευσης, ήτοι παραμονή μετά την προσδιορισμένη ώρα αναχώρησης, μπορεί να πραγματοποιηθεί μετά από έγκριση από τη Reception, αναλόγως διαθεσιμότητας και με επιπλέον επιβάρυνση βάσει τιμοκαταλόγου με την απαραίτητη προϋπόθεση της μεταφοράς του αυτοκινήτου στο εξωτερικό Parking του Camping.


Ενοικιαζόμενα καταλύματα

Δεν επιτρέπονται τα κατοικίδια στα καταλύματα ανεξαρτήτως μεγέθους ή ράτσας. Ρωτήστε στη Reception για την ενοικίαση pets friendly καταλυμάτων. Απαγορεύεται ρητά η μετακίνηση επίπλων και εξοπλισμού έξω από το χώρο του καταλύματος.  Σε περίπτωση ζημίας εκ μέρους των επισκεπτών στο κατάλυμα ή στον εξοπλισμό του , ο επισκέπτης θα επιβαρύνεται με το κόστος της αντικατάστασης και συντήρησης που απαιτείται. Δεν επιτρέπεται η λειτουργία των κλιματιστικών με ανοικτά παράθυρα.

Οι πελάτες ρητά αποδέχονται το πρόγραμμα ποτίσματος του γκαζόν της αυλής των καταλυμάτων και το πρόγραμμα καθαρισμού από το House Keeping.

Covid-19

Ενόψει της πανδημίας και βάσει του νόμου (ΦΕΚ 2084 Β 30-5-2020 ΚΥΑ 1881/29.5.2020), η επιχείρηση έχει συντάξει και εφαρμόζει Υγειονομικό πρωτόκολλο στο πλαίσιο της λήψης μέτρων έναντι του κορωνοϊού. Οι επισκέπτες οφείλουν να τηρούν τους όρους του πρωτοκόλλου το οποίο λειτουργεί συμπληρωματικά και κατισχύει κατά περίπτωση των ισχυόντων όρων του παρόντος κανονισμού. Ρητά συμφωνείται ότι η είσοδος και η παραμονή στο Camping συνιστά ανεπιφύλακτα την τήρηση του πρωτοκόλλου στο σύνολό του.

Οχήματα – Βάρκες

Η είσοδος των οχημάτων στο Camping επιτρέπεται από τις 8:00 έως στις 24:00 ενώ απαγορεύεται η είσοδος των οχημάτων ημερήσιων επισκεπτών.

Η ταχύτητα των οχημάτων μέσα στο Camping απαγορεύεται να είναι μεγαλύτερη από 5 km/h και η κίνησή τους, που θα πρέπει να περιορίζεται στην αναχώρηση και την άφιξη, κατά τη διάρκεια της νύκτας (24:00-8:00) απαγορεύεται ολοσχερώς.

Η στάθμευση των αυτοκινήτων επιτρέπεται μέσα στα όρια της υποδεικνυόμενης θέσης και στις οριοθετημένες θέσεις parking. Το πλύσιμο των αυτοκινήτων, βαρκών και trailer απαγορεύεται.

Οι ιδιοκτήτες των trailer ενημερώνονται από τη Reception για το χώρο που μπορούν να τα σταθμεύσουν.

Οι ιδιοκτήτες σκαφών υποχρεούνται να συμμορφώνονται με τις διατάξεις του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας για την κίνηση των σκαφών, με ή χωρίς μηχανή, η οποία απαγορεύεται αυστηρά εντός της ζώνης των λουομένων που σηματοδοτείται με σημαδούρες.

Η πρόσδεση σκαφών ή η τοποθέτηση αγκυροβολίων επιτρέπεται μόνο, κατόπιν συνεννόησης με την Reception, στις αριθμημένες, περιορισμένου αριθμού, σημαδούρες που έχουν τοποθετηθεί από το Camping, οι οποίες ορίζονται ως περιοχή πρόσδεσης σκαφών. Όλα τα υπόλοιπα σκάφη υποχρεούνται να  αγκυροβολούν εκτός της ζώνης λουομένων.

Η ζώνη κίνησης σκαφών οριοθετείται με σημαδούρες. Η εκκίνηση και επιστροφή από και προς την ακτή επιτρέπεται μόνον εφόσον κινούνται εντός του παραπάνω οριοθετημένου διαύλου και με ταχύτητα όχι μεγαλύτερη των 5 κόμβων.

Η είσοδος των JET-SKI στο Camping απαγορεύεται. Η κυκλοφορία τους στη θάλασσα σε απόσταση μικρότερη των 200 μέτρων από τους ευδιάκριτους, χρώματος πορτοκαλί – κίτρινο, πλωτούς σημαντήρες των λουτρικών εγκαταστάσεων απαγορεύεται ολοσχερώς.

Κατοικίδια

Τα κατοικίδια επιτρέπονται μόνο σε επισκέπτες που διαθέτουν δικό τους κατασκηνωτικό μέσο ή σε περιορισμένο αριθμό καταλυμάτων, υπό τον όρο ότι διαθέτουν βιβλιάριο υγείας στο οποίο να φαίνεται ότι είναι πλήρως υγιή και έχουν κάνει τους προβλεπόμενους από τον νόμο εμβολιασμούς. Οι κάτοχοί τους υποχρεούνται να λαμβάνουν όλα τα μέτρα για την προστασία της υγείας και της ασφάλειας των κατασκηνωτών και επισκεπτών του Camping , Ν.4039, άρθρο 5 (ΦΕΚ 15/2-2-2012). Ενδεικτικά, τα ζώα θα πρέπει να είναι δεμένα με το λουράκι τους, να συνοδεύονται από τον ιδιοκτήτη τους, να μην μπαίνουν στη θάλασσα, και οι ιδιοκτήτες τους να μαζεύουν τις ακαθαρσίες τους. Η Διεύθυνση θα αναγκαστεί να απομακρύνει τους ιδιοκτήτες των κατοικίδιων που ενοχλούν με το γαύγισμα τους  ή δε συμμορφώνονται με τους παραπάνω όρους.

Kατασκευές-παρεμβάσεις στο χώρο

Οποιαδήποτε κατασκευή, προσθήκη, επέμβαση ή παραβίαση των ορίων του κατασκηνωτικού χώρου, όπως και των καταλυμάτων που αλλοιώνει την εικόνα του Camping, όπως, ενδεικτικά, κατασκευή σκεπής, περίφραξης, αποθήκης, μπάρμπεκιου, σκιάστρων κ.λπ., ανεξαρτήτως υλικών κατασκευής, απαγορεύεται ολοσχερώς. Απαγορεύεται επίσης η αφαίρεση των τροχών από τα τροχόσπιτα και η στήριξη των σκηνών με διαφορετικά από τα προβλεπόμενα μέσα στήριξης. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί κάποια από τις ενδεικτικά παραπάνω αναφερόμενες αλλοιώσεις – επεμβάσεις και ο κατασκηνωτής δε συμμορφωθεί με τις υποδείξεις των υπαλλήλων του Camping, η Διοίκηση δικαιούται να ζητήσει την αποχώρηση των κατασκηνωτών.

Παραλία

Η επιχείρηση απασχολεί Ναυαγοσώστη παραλίας κατά τις ώρες 10:00-18:00 για την προστασία των λουομένων και  την τήρηση των μέτρων παραλίας όπως συμπεριφορές, καθαριότητα, ηχορύπανση κλπ. Ο Ναυαγοσώστης είναι σε άμεση ετοιμότητα παροχής βοήθειας  και οι επισκέπτες μπορούν να τον συμβουλεύονται για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με την παραλία ή τη θάλασσα, όπως και να ζητήσουν τη βοήθειά του σε περίπτωση ανάγκης.

Η μόνιμη κατάληψη τμήματος παραλίας με ομπρέλες, έπιπλα – είδη παραλίας ή περιφράξεις απαγορεύεται ρητά. Το προσωπικό του Camping έχει το δικαίωμα να απομακρύνει από την παραλία οποιοδήποτε αντικείμενο παραβαίνει τον κανονισμό. Ρητά συμφωνείται ότι κάθε βράδυ στις 9:00 ομπρέλες και άλλος εξοπλισμός που παραμένει στην παραλία θα μαζεύεται από τους ανθρώπους του Camping.

Δεν είναι δυνατή η παραμονή στην παραλία κατά τις βραδινές ώρες μετά τη 1:00 προς αποφυγήν οχλαγωγίας και δημιουργίας συγχρωτισμού.

Απαγορεύονται οι ρακέτες σε όλη την παραλία και σε όλους τους χώρους του Camping, εκτός από του οριοθετημένου και περιορισμένου με δίχτυ χώρου που υπάρχει σε συγκεκριμένο σημείο της παραλίας.


Φωτιά

Το άναμμα φωτιάς και η χρήση ψησταριάς διέπονται από τις διατάξεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας και απαγορεύονται αυστηρά τόσο στο χώρο του Camping , όσο και στην παραλία. (Πυροσβεστική Διάταξη υπ΄αριθ. 9. Κανονισμός ρύθμισης μέτρων για την πρόληψη και αντιμετώπιση πυρκαγιών σε δασικές και αγροτικές εκτάσεις)

Οι κατασκηνωτές οφείλουν να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες που τους δίνονται σε περίπτωση πυρκαγιάς.

Οι ιδιοκτήτες των τροχόσπιτων και των αντίσκηνων οφείλουν να τα αποσυνδέουν από το ηλεκτρολογικό δίκτυο κατά την απουσία τους, διαφορετικά είναι υπεύθυνοι σε περίπτωση πρόκλησης πυρκαγιάς εξ αυτού του λόγου.

Απαγορεύεται αυστηρά η ρίψη αποτσίγαρων στο έδαφος. Η παραμικρή αμέλεια μπορεί να προκαλέσει τεράστια ζημιά, μην ξεχνάτε ότι βρίσκεστε δίπλα στο δάσος.

Ώρες κοινής ησυχίας

Απαγορεύονται αυστηρά τα ηχοσυστήματα καθ όλη τη διάρκεια της παραμονής σας.

Κατά τη διάρκεια των ωρών κοινής ησυχίας, 15:00-17:30 & 23:00-07:00 (Αριθ. 1023/2/37-ια. ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3 – ΦΕΚ B 15 – 12.01.1996), απαγορεύεται η πρόκληση πάσης φύσεως θορύβων, όπως ενδεικτικά δυνατές ομιλίες, μουσική, γιορτές, καθώς και η μετακίνηση οποιουδήποτε οχήματος. Κατά τις υπόλοιπες ώρες η μουσική και οι θόρυβοι πρέπει να ακούγονται σε χαμηλή ένταση και να μην ενοχλούν τους γύρω.

Η τοποθέτηση ή απομάκρυνση του κατασκηνωτικού μέσου συνιστάται να αποφεύγεται κατά τις ώρες κοινής ησυχίας , όταν αυτό δεν είναι εφικτό πρέπει να γίνεται με σεβασμό του ωραρίου κοινής ησυχίας.

Χρήση ηλεκτρικού ρεύματος – Ασφάλεια

Η επιχείρηση χρησιμοποιεί αντιηλεκτροπληξιακά ρελέ σε όλους τους ρευματοδότες που υπάρχουν ανά θέση. Η ισχύς της παροχής ρεύματος στις περισσότερες θέσεις camping είναι 4 Ampere/880 Watt. Οι κατασκηνωτές μπορούν να ενημερωθούν από τη Reception για θέσεις που η ισχύς του ρεύματος είναι 10 Ampere/2200 Watt . Τα καλώδια προέκτασης για τη μεταφορά του ρεύματος πρέπει να είναι ανθεκτικά από μαύρο καουτσούκ και όχι οποιεσδήποτε μπαλαντέζες. Η ευθύνη για την ορθή χρήση του ηλεκτρικού ρεύματος ανήκει αποκλειστικά στους κατασκηνωτές. Απαγορεύονται αυστηρά οι παρεμβάσεις στις ασφάλειες των ηλεκτρολογικών πινάκων, η χρήση ηλεκτρικών φούρνων και εν γένει ηλεκτρικών συσκευών με αντίσταση.Γενικοί κανόνες

Κοινόχρηστες εγκαταστάσεις- Καθαριότητα

 • Διατηρείτε όλους τους χώρους καθαρούς. Μην πετάτε σκουπίδια οπουδήποτε παρά μόνο στους κάδους σκουπιδιών. Μη ρίχνετε χαρτιά ή άλλα αντικείμενα μέσα στις τουαλέτες.
 • Δεν επιτρέπεται η σύνδεση με υδροδοτικά και αποχετευτικά δίκτυα εκτός από τις θέσεις αναλόγων προδιαγραφών που παρέχει το Camping.
 • Οι κοινόχρηστες βρύσες του Camping εξυπηρετούν το πλύσιμο πιάτων, ρούχων και την προσωπική υγιεινή σύμφωνα με τις ενδεικτικές πινακίδες.
 • Υπάρχουν διαμορφωμένα σημεία για το καθάρισμα των χημικών τουαλετών. Απαγορεύεται ρητά το άδειασμα τους σε διαφορετικό σημείο.
 • Η επιχείρηση έχει υποχρέωση συντήρησης των γηπέδων, της παιδικής χαράς και των δημοσίων εγκαταστάσεων και όχι επιστασίας τους.
 • Η χρήση της παιδικής χαράς και η συμμετοχή στις παιδικές δραστηριότητες που οργανώνει η ομάδα animation του Camping σε παιδιά ηλικίας μικρότερης των 14 ετών μπορεί να γίνεται μόνο υπό την επίβλεψη και την ευθύνη των κηδεμόνων τους. 
 • Η ρίψη σκουπιδιών πάσης φύσης στην παραλία απαγορεύεται αυστηρά.
 • Στα καθήκοντα της ομάδας των κηπουρών είναι και το τακτικό πότισμα των φυτών και γκαζόν. Φροντίστε να μην αφήνετε τα πράγματά σας σε σημεία που μπορεί να βραχούν κατά το πότισμα. Δεν επιτρέπεται να  μένει τίποτε στα γκαζόν των κήπων των καταλυμάτων.
 • H πτήση drone απαγορεύεται ρητά. Η πτήση τους ορίζεται με σχετική νομοθεσία και σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται πάνω από ανθρώπους.

Ασφάλεια

Στο Camping λειτουργεί Ιατρείο με έμπειρο Γιατρό. Οι διαμένοντες στο Camping μπορούν να ενημερωθούν  από τη Reception σχετικά με το ωράριο λειτουργίας του Ιατρείου ενώ τις υπόλοιπες ώρες ο γιατρός μπορεί να κληθεί μόνο για επείγοντα περιστατικά.

Η επιχείρηση απασχολεί ομάδα Security, υπεύθυνη για την τήρηση του κανονισμού. Η μη συμμόρφωση στις υποδείξεις των εργαζομένων της ομάδας Ssecurity σημαίνει μη αποδοχή του κανονισμού του Camping και την αναγκαστική αποχώρηση των επισκεπτών.

Η επιχείρηση χρησιμοποιεί κάμερες για τη φύλαξη των καταστημάτων και άλλων εγκαταστάσεών της.

Οι κατασκηνωτές οφείλουν να φυλάσσουν όλα τα πράγματά τους ανεξαρτήτου αξίας, καθώς η επιχείρηση δε φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ολική ή μερική απώλεια, ζημία ή καταστροφή τους και δεν παρέχει υπηρεσία φύλαξης προσωπικών αντικειμένων.

Η Επιχείρηση δεν φέρει καμία ευθύνη και για καταστροφές λόγω καιρικών και λοιπών φυσικών φαινομένων.

Οι κατασκηνωτές οφείλουν να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες που δίνονται από τη Διοίκηση και τη Reception του Camping, να υπακούουν στις υποδείξεις των τοποθετημένων πινακίδων και να συμμορφώνονται με τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού. Κάθε όρος είναι ουσιώδης και τροποποιείται μόνο εγγράφως, ενώ η οποιαδήποτε παραβίαση συνιστά λόγο καταγγελίας της σχέσης μεταξύ των μερών και παρέχει στην επιχείρηση το δικαίωμα να αποβάλει άμεσα από τις εγκαταστάσεις της τους παραβιάζοντες τα ανωτέρω.

Ρητά συμφωνείται ότι η είσοδος και παραμονή κάθε κατασκηνωτή και επισκέπτη συνιστά ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων του κανονισμού.